May 9, 2014

กลุ่มธุรกิจการผลิต และยานยนต์

ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมประเภทนี้ การเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจทั้งข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลการตลาด และ ข้อมูลของคู่แข่งจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก การที่จะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่เหนือกว่าคู่แข่ง และ ยังต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำอีกด้วย นอกจากนี้ หากองค์กรมีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นระหว่างสาขาภายในองค์กรเอง/ในต่างประเทศ หรือ การเชื่อมต่อไปยังลูกค้า เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำเป็น การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขา หรือ การเชื่อมต่อจากสาขามายังสำนักงานใหญ่ รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังออฟฟิศของลูกค้านั้น ระบบการเชื่อมต่อที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทั้งในด้านความรวดเร็ว ความเสถียร และ ความสามารถในการรับส่งข้อมูลจำนวนมากนั้น ระบบ VPN เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขา สำนักงานใหญ่ และ ลูกค้า

3BB Corporate Solution

3BB IPMPLS Leased Line

การให้บริการวงจรเช่าเครือข่ายส่วนตัว (Private Network) สำหรับองค์กรขนาดกลางและใหญ่ซึ่งมีความต้องการเชื่อมต่อสำนักงานสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ

3BB Internet Leased Line

การให้บริการอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง สำหรับองค์กรซึ่งต้องการความเสถียรและความเร็วสูงสุด โดยไม่จำกัดปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลผ่านใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ครอบคลุมกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ พร้อมให้บริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง

3BB Internet Gateway

การให้บริการเชื่อมต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศจากประเทศไทยไปยังศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลก (Internet Hub) โดยผ่านวงจรสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสงภาคพื้นดิน และ เคเบิลใต้น้ำ

VPN

3BB VPN เป็นบริการที่ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานเพื่อเข้าถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเชื่อมต่อตรงผ่านเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (Private Network)