May 9, 2014

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี

เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความใกล้ชิดกับเทคโนโลยีการสื่อสารในส่วนของอินเทอร์เน็ตหลากหลายูปแบบไม่ว่าจะเป็น Wired Broadband Internet หรือ Wireless Broadband Internet ทำให้เกิดการ integrated ระหว่างเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น VPN วงจรส่วนตัวเพื่อรักษาความลับทางธุรกิจการค้า การลดต้นทุนในการโทรศัพท์ลงและใช้การประชุมทางไกล (Tele Coferrence) ทดแทน ทำให้การทำงานมีประสิทธภาพสูงขึ้นกว่ากลุ่มบริษัทอื่น

3BB Corporate Solution

3BB IPMPLS Leased Line

การให้บริการวงจรเช่าเครือข่ายส่วนตัว (Private Network) สำหรับองค์กรขนาดกลางและใหญ่ซึ่งมีความต้องการเชื่อมต่อสำนักงานสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ

3BB Internet Leased Line

การให้บริการอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง สำหรับองค์กรซึ่งต้องการความเสถียรและความเร็วสูงสุด โดยไม่จำกัดปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลผ่านใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ครอบคลุมกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ พร้อมให้บริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง

3BB Internet Gateway

การให้บริการเชื่อมต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศจากประเทศไทยไปยังศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลก (Internet Hub) โดยผ่านวงจรสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสงภาคพื้นดิน และ เคเบิลใต้น้ำ

VPN

3BB VPN เป็นบริการที่ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานเพื่อเข้าถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเชื่อมต่อตรงผ่านเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (Private Network)